SERVICES
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ  จึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ให้ที่ดีทีสุด อาทิ เช่น
1.  การจัดรถขนส่งให้กับลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ  และ ปริมณฑลหรือ  บริการจัดส่งให้ต่างจังหวัด โดยคิดค่าขนส่งที่เป็นกันเอง   ทั้งนี้เพื่อความสะดวกกับลูกค้าเองและขจัดปัญหาเรื่องสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง
2.  เพื่อให้เครื่องดึงลวดของลูกค้ามีความถูกต้องแม่นยำ  ทางบริษัทฯ  มีบริการสอบเทียบ  (Calibration) เครื่องดึงลวดให้กับลูกค้า   อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องดึงลวดไปสอบเทียบที่สถาบันอื่น