คุณภาพ  หมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของระบบการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัท ลี้หย่งฮั้วสตีล จำกัด ได้ตระหนักถึง “คุณภาพ”  ของผลิตภัณฑ์
จึงได้เร่งพัฒนาจนได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์(มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  (สมอ.) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และพัฒนามาเป็น ISO 9001 : 2008 ในปี พ.ศ. 2553 จาก  UKAS , NAC  ซึ่งบริษัทฯ   จะพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและลูกค้า ตลอดไป